Online cursus Begeleiden van agressief en storend gedrag vanuit een contextuele benadering - Zesdaagse online cursus

Online cursus Begeleiden van agressief en storend gedrag vanuit een contextuele benadering - Zesdaagse online cursus


Starttijd19:00 - 21:00 uur

Prijs cursus€ 799,- ex. 21% BTW

Max. aantal deelnemers100

7 oktober 2024 (Uiterste inschrijfdatum: 7 oktober 2024)
Online (ZOOM)

Achteraf terugkijken

Na de vierde les zijn voor alle cursisten de presentaties ook online toegankelijk via onze online leeromgeving.

Deze branche-erkende online (avond)cursus is specifiek ontworpen voor hulpverleners en leerkrachten die werken met kinderen en jongeren met externaliserende gedragsproblemen.

Deelnemers ontvangen kennis over externaliserende gedragsproblemen, zowel thuis als in de groep of in de klas. Deze praktijkgerichte cursus bevat een breed scala aan onderwerpen, waaronder de identificatie van symptomen, de oorzaken en gevolgen van dergelijk gedrag en de impact ervan op de woon- en leeromgeving. Uiteraard is er ook veel aandacht voor de aanpak van deze problematiek in de praktijk.

Doe mee aan deze cursus om je kennis te vergroten en je professionele gereedschapskist te verrijken met nieuwe inzichten, technieken en benaderingen om beter te kunnen inspelen op de uitdagingen waarmee je in je dagelijkse praktijk te maken krijgt.

Van al ons aanbod op de hoogte blijven? Schrijf je dan in voor onze gratis nieuwsbrief!


Voor wie?

Deze online cursus is bedoeld voor professionals die met cliënten, leerlingen en gezinssystemen werken en vanuit dat perspectief te maken hebben met externaliserend gedrag. Te denken valt aan jeugdzorgwerkers, (ortho)pedagogen, (GZ-)psychologen, (jeugd-)verpleegkundigen, vaktherapeuten, pedagogisch medewerkers, gezinsbegeleiders, onderwijsadviseurs, ouder- en gezinscoaches, docenten, intern- en ambulant begeleiders, (school-) maatschappelijk werkers, jeugdartsen en paramedici.

Werk- en denkniveau: HBO / Universitair.


Wat leer je?

 • Externaliserend gedrag: oorzaken en implicaties
 • Systeemgericht behandelen van externaliserende gedragsproblemen 
 • Omgaan met externaliserend gedrag bij jongeren met een LVB
 • Ondersteuning van ouders met een migratie-achtergrond bij externaliserende gedragsproblematiek van hun kind(eren)
 • Omgaan met externaliserend gedrag in de klas
 • Hanteren van externaliserend gedrag in het gezin


Programma

Maandag 7 oktober 2024 Drs. Erik Jongman – Omgaan met agressief en storend gedrag bij jongeren met een LVB

Erik Jongman is bijna 30 jaar werkzaam in de Jeugdzorg. Hij is gestart bij Harreveld als gedragswetenschapper bij jongeren met complexe gedragsstoornissen. Dit werk is hij immer blijven doen binnen de jeugdhulpverlening en jeugd GGZ. Momenteel werkt hij bij Levvel (fusie van de Bascule en Spirit en lijn 5) en de Waag in Amsterdam. Hij werkt 20 jaar als docent in allerlei opleidingen met als speerpunt de behandeling van complexe gedragsstoornissen en hun ouders. Erik is psychotherapeut en supervisor van de VGCT.

Omgaan met externaliserend gedrag bij jongeren met een licht verstandelijke beperking (LVB) vereist een gespecialiseerde benadering die zowel de cognitieve beperkingen als de unieke gedragsuitdagingen van deze jongeren erkent. Externaliserend gedrag, zoals agressie, opstandigheid, of impulsiviteit, kan bij deze groep verergerd worden door hun beperkte probleemoplossende vaardigheden en moeilijkheden met emotieregulatie. Interventies richten zich vaak op het gebruik van duidelijke, consistente en eenvoudige communicatie, en het bieden van gestructureerde routines om een gevoel van veiligheid en voorspelbaarheid te creëren. Educatieve en gedragstherapeutische strategieën worden ingezet om deze jongeren sociale en emotionele vaardigheden te leren, zoals het herkennen van emoties, het ontwikkelen van copingstrategieën, en het verbeteren van interacties met anderen. Daarnaast is het essentieel om de omgeving van de jongere, zoals familie, school en zorgverleners, te betrekken bij de behandeling om een ondersteunend netwerk te vormen dat helpt bij het managen en verminderen van het externaliserende gedrag.

Maandag 14 oktober 2024 Dr. Indra Boedjarath – Ondersteuning van ouders met een migratiegeschiedenis bij externaliserende gedragsproblematiek van hun kind(eren)

Indra Boedjarath is werkzaam als psycholoog en psychotherapeut. Haar werk richt zich specifiek op hulpverlening aan migranten met als specialisaties: transculturele hulpverlening, genderspecifieke hulpverlening en seksuologie. Op deze vakgebieden publiceerde ze verschillende artikelen. Ook gaf Indra colleges in transculturele hulpverlening aan de Universiteit van Leiden.

Ondersteuning van ouders met een migratiegeschiedenis bij externaliserende gedragsproblematiek van hun kinderen houdt in dat er specifieke aandacht en zorg wordt besteed aan de culturele en sociale context waarin deze gezinnen leven. Deze ondersteuning erkent dat culturele verschillen, taalbarrières en mogelijk verschillende opvoedingsnormen en -waarden invloed kunnen hebben op hoe ouders het gedrag van hun kinderen interpreteren en hierop reageren. Het biedt gepersonaliseerde begeleiding en educatie aan ouders over wat externaliserend gedrag is, inclusief symptomen zoals agressie, opstandigheid en impulsiviteit, en hoe dit effectief te managen. Deze aanpak omvat vaak het werken met tolken of cultureel sensitieve hulpverleners die de unieke behoeften en omstandigheden van het gezin begrijpen en respecteren. Daarnaast worden ouders aangemoedigd en ondersteund om deel te nemen aan netwerken en groepen voor ouderlijke steun, waardoor ze ervaringen kunnen delen en leren van andere ouders die vergelijkbare uitdagingen doormaken.

4 november 2024 - Anton Horeweg MSEN – Omgaan met agressief en storend gedrag in de klas

Anton Horeweg is gedragsspecialist (M SEN) en was bijna veertig jaar leraar in het basisonderwijs. Hij is auteur van diverse onderwijsboeken, waaronder Handboek Gedrag op school en De traumasensitieve school. Anton is ook auteur van de website www.gedragsproblemenindeklas.nl
Hij heeft zitting in Expertteams Project Leer-Kracht: (NCOJ) en Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie (KC-KJP), lid van de Academische Werkplaats voor ADHD en druk gedrag, was trainer en methodiekontwikkelaar voor het NCOJ en is veelgevraagd spreker op scholen en congressen.

Omgaan met externaliserend gedrag in de klas vereist van leerkrachten dat ze effectieve strategieën toepassen om gedragsuitdagingen zoals agressie, disruptie en impulsiviteit bij leerlingen te beheersen. Dit omvat het creëren van een duidelijke, consistente en positieve klasomgeving, waarbij regels en verwachtingen goed gecommuniceerd en consequent gehandhaafd worden. Leerkrachten gebruiken vaak positieve gedragsinterventies en -ondersteuning (PBIS) om gewenst gedrag te versterken, terwijl ze tegelijkertijd effectieve en empathische manieren vinden om ongewenst gedrag aan te pakken. Het is ook belangrijk voor leerkrachten om de onderliggende oorzaken van externaliserend gedrag te begrijpen, zoals emotionele problemen of leerstoornissen, en indien nodig samen te werken met ouders, counselors en andere professionals. Daarnaast is differentiatie in lesgeven essentieel, waarbij aangepaste leer- en gedragsstrategieën worden ingezet die rekening houden met de individuele behoeften en capaciteiten van elke leerling.

Maandag 11 november 2024 Giel Vaessen – Hanteren van externaliserend gedrag in het gezin

Giel Vaessen werkte decennialang als groepswerker, ambulant hulpverlener, behandelcoördinator, teamleider en gezinstherapeut in de kinder- en jeugdpsychiatrie en als zorgcoördinator in het speciaal onderwijs. Daarnaast gaf en geeft Giel reeds vele jaren cursussen en trainingen rondom kinder- en jeugdproblematiek en schreef hieromtrent een tiental praktijkgerichte boeken, waaronder “gedragsproblemen bij jongeren met psychiatrische stoornissen”.

Hanteren van externaliserend gedrag in het gezin houdt in dat ouders en verzorgers strategieën en benaderingen gebruiken om effectief om te gaan met gedragsuitingen zoals agressie, opstandigheid en hyperactiviteit bij hun kinderen. Dit proces omvat het bieden van een stabiele en voorspelbare omgeving, waarin duidelijke regels en verwachtingen worden gesteld en consequent worden toegepast. Ouders worden aangemoedigd om positieve bekrachtiging te gebruiken voor gewenst gedrag, terwijl ze leren effectieve, niet-confronterende manieren van discipline te gebruiken voor ongewenst gedrag. Communicatie speelt een cruciale rol; ouders leren actief luisteren en empathisch reageren om de onderliggende emoties en behoeften achter het externaliserende gedrag te begrijpen. Daarnaast wordt het aanbevolen om professionele hulp te zoeken, zoals gezinstherapie of oudertraining, om extra ondersteuning en begeleiding te krijgen bij het hanteren van deze gedragsuitdagingen.

Maandag 18 november 2024 Prof. Dr. Larissa Hoogsteder – Systeemgericht behandelen van externaliserende gedragsproblemen 

Larissa Hoogsteder is werkzaam bij De Waag en bijzonder hoogleraar Forensische Orthopedagogische Diagnostiek en Behandeling aan de Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen van de Universiteit van Amsterdam (UvA). Zij richt zich op gedragsproblemen bij jeugdigen en jongvolwassen en mensen met een licht verstandelijke beperking, zoals agressief gedrag, seksueel grensoverschrijdend gedrag, allerlei vormen van jeugdcriminaliteit, probleemgezinnen, en ingrijpen bij ernstige problemen vanuit een civiel- of strafrechtelijk kader.

Bij systeemgericht behandelen van externaliserende gedragsproblemen ligt de focus op de interacties en relaties binnen het systeem waarin het individu functioneert, zoals het gezin, de school en de bredere sociale omgeving. Deze benadering erkent dat externaliserend gedrag, zoals agressie, disruptief gedrag en opstandigheid, vaak wordt beïnvloed door en reageert op de dynamiek in deze systemen. De behandeling omvat daarom niet alleen het individu met het externaliserende gedrag, maar betrekt ook de belangrijke personen in zijn of haar omgeving om patronen in interacties te identificeren en te veranderen. Therapeutische interventies kunnen gezinstherapie, oudertraining, en samenwerking met scholen en gemeenschapsdiensten omvatten, gericht op het versterken van ondersteunende structuren rond het individu. Het doel is om een meer harmonieuze, begripvolle en effectieve interactie binnen het systeem te creëren, wat helpt om het externaliserende gedrag te verminderen en het algemene welzijn van het individu en zijn of haar omgeving te verbeteren.

Maandag 25 november 2024 Prof. Dr. Susan Branje – Externaliserend gedrag – oorzaken en implicaties

Susan Branje is hoogleraar Ontwikkeling en socialisatie in de adolescentie aan de opleiding Pedagogische wetenschappen en de Onderzoeksgroep Jeugd en Gezin van de Universiteit Utrecht. Ze doet onderzoek naar ontwikkeling van persoonlijkheid, identiteit en relaties van jongeren met ouders en leeftijdgenoten en de samenhang daarvan met psychosociale aanpassing. Binnen het universitaire strategische thema Dynamics of Youth doet ze onderzoek naar het gevoel van erbij horen van kinderen met meer dan een thuissituatie.

Externaliserend gedrag verwijst naar gedragingen waarbij individuen hun problemen of emoties uiten door middel van fysieke acties of gedragingen die naar buiten zijn gericht, zoals agressie, opstandigheid, en hyperactiviteit. De oorzaken van dit soort gedrag kunnen divers zijn en omvatten factoren zoals genetische predisposities, familiedynamiek, sociale invloeden, en blootstelling aan stressvolle of traumatische gebeurtenissen. Kinderen en adolescenten die externaliserend gedrag vertonen, kunnen moeilijkheden ondervinden in sociale interacties, problemen op school, en conflicten met autoriteitsfiguren. Dit gedrag kan ook een symptoom zijn van onderliggende psychologische problemen zoals aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit (ADHD), gedragsstoornissen of emotionele stoornissen. De implicaties van onbehandeld externaliserend gedrag kunnen verstrekkend zijn, waaronder academische achterstand, sociale isolatie, en in ernstige gevallen, interactie met het justitiële systeem.


Studiebelasting

De studiebelasting bedraagt 13 uren inclusief thuisopdracht.


Toetsing / examinering / certificering

De online avondcursus vindt plaats via zoom - webinar (livestreaming), waarbij een online thuisopdracht deel uitmaakt van het programma.

Succesvolle voltooiing van de totale cursus leidt tot het certificaat "Begeleidingskennis van agressief en storend gedrag vanuit een contextuee benadering" en bijschrijving van de aan deze cursus toegekende registerpunten in je kwaliteitsregister.


Accreditatie

SKJ
12 punten voor jeugd- en gezinsprofessionals in de categorie Formeel leren - Cursus

Registerplein
13 punten voor:

 • Cliëntondersteuners
 • GGZ-agogen
 • Gezinshuisouders
 • Kinderwerkers / jongerenwerkers
 • Maatschappelijk werkers
 • Mantelzorgmakelaars
 • Psychodiagnostisch werkers
 • Sociaal agogen
 • Sociaal werkers
 • Vertrouwenspersonen in de jeugdhulp

NIP / NVO
In behandeling

Kwaliteitsregister V&V
12 punten voor:

 • GGZ-verpleegkundigen
 • Jeugdverpleegkundigen
 • Justititeel verpleegkundigen
 • Kinderverpleegkundigen
 • SPV-en

Register vaktherapie
12 punten

FGzPt
10 punten


Prijs

Het cursusgeld bedraagt €799,- ex. BTW.

Hierin is begrepen:

 • Deelname aan 6 interactieve, online bijeenkomsten van 2 uur per bijeenkomst via ZOOM-webinar, gegeven door een cursusteam van zeer deskundige docenten
 • Aanvullende informatie, links en de hand-outs van de presentaties van de docenten
 • Deelname aan de afsluitende opdracht die je van thuis uit maakt
 • Certificaat "Begeleidingskennis externaliserend gedrag" en bijschrijving van registerpunten na succesvolle afronding

Als je ervoor kiest om direct online te betalen, dan krijg je € 25,00 korting op je aanmelding.


Aanmelding

Aanmelden kan via het online inschrijfformulier. Wacht niet te lang, want vol is vol!

Plaatsing gebeurt op volgorde van inschrijving.

Let op: Vol = Vol