Opleiding tot intercultureel hulpverlener - 2020/2021 - Zeventiendaagse opleiding

Opleiding tot intercultureel hulpverlener - 2020/2021 - Zeventiendaagse opleiding


Starttijd10:00 - 17:00 uur

Prijs cursus€ 3.499,- ex. 21% BTW

Max. aantal deelnemers20

27 oktober 2020 (Uiterste inschrijfdatum: 27 september 2020)
Utrecht (Jaarbeurs - Beatrixgebouw)

Module 1: 27 oktober 2020Jaarbeurs - Beatrixgebouw, Utrecht

Module 2: 3 november 2020Jaarbeurs - Beatrixgebouw, Utrecht

Module 3: 10 november 2020Jaarbeurs - Beatrixgebouw, Utrecht

Module 4: 24 november 2020Jaarbeurs - Beatrixgebouw, Utrecht

Module 5: 8 december 2020Jaarbeurs - Beatrixgebouw, Utrecht

Module 6: 15 december 2020Jaarbeurs - Beatrixgebouw, Utrecht

Module 7: 12 januari 2021Jaarbeurs - Beatrixgebouw, Utrecht

Module 8: 26 januari 2021Jaarbeurs - Beatrixgebouw, Utrecht

Module 9: 2 februari 2021Jaarbeurs - Beatrixgebouw, Utrecht

Module 10: 23 februari 2021Jaarbeurs - Beatrixgebouw, Utrecht

Module 11: 9 maart 2021Jaarbeurs - Beatrixgebouw, Utrecht

Module 12: 23 maart 2021Jaarbeurs - Beatrixgebouw, Utrecht

Module 13: 13 april 2021Jaarbeurs - Beatrixgebouw, Utrecht

Module 14: 11 mei 2021Jaarbeurs - Beatrixgebouw, Utrecht

Module 15: 1 juni 2021Jaarbeurs - Beatrixgebouw, Utrecht

Module 16: 8 juni 2021Jaarbeurs - Beatrixgebouw, Utrecht

Module 17: 22 juni 2021Jaarbeurs - Beatrixgebouw, Utrecht

Module 18: 29 juni 2021Jaarbeurs - Beatrixgebouw, Utrecht

Meer data en locaties

De opleiding tot intercultureel hulpverlener is uniek in Nederland en wordt gedoceerd door een cultureel divers team van 12 hooggekwalificeerde docenten.

De behoefte aan praktisch bruikbare kennis met betrekking tot hulpverleningsinteracties met migranten is groot. Mensen met een migratie-achtergrond worden steeds vaker gezien binnen algemeen toegankelijke voorzieningen als bijvoorbeeld het onderwijs, de jeugdgezondheidszorg en het buurtwerk. Deze groepen mensen maken vanwege hun maatschappelijke kwetsbaarheid relatief vaak gebruik van uiteenlopende vormen van hulpverlening. Tegelijkertijd is het aantal hulpverleners met een niet-westerse achtergrond nog klein. En zelfs als een hulpverlener zelf een niet-westerse achtergrond heeft, dan wil dat nog niet zeggen dat deze ook in staat is op een adequate manier hulp te verlenen aan mensen uit een andere niet-westerse cultuur.

Hulpverleners die in staat zijn goede interculturele hulpverlening vorm en inhoud te geven, dragen daarmee bij aan een inclusieve samenleving, het welbevinden van burgers met een migratie-achtergrond en de verdere professionalisering van hun vak. De opleiding tot intercultureel hulpverlener streeft ernaar een relevante bijdrage daaraan te leveren door hbo-opgeleide hulpverleners de kennis, vaardigheden en attitudes te laten ontwikkelen die daarvoor nodig zijn.

Van al ons aanbod op de hoogte blijven? Schrijf je dan in voor onze gratis nieuwsbrief!


Docent

intercultureel docententeam
wisselt per bijeenkomst

Deze opleiding wordt gedoceerd door een divers team van 12 docenten afkomstig uit wetenschap en praktijk. Eindverantwoordelijk docent is Dr. Guido van de Luitgaarden. Gegevens over alle docenten en hun bijdragen zijn te vinden onder "modules".


Voor wie?

De doelgroep van de opleiding tot intercultureel hulpverlener heeft vier hoofdkenmerken. De deelnemer:

 • Beschikt over een hulpverleningsrelevant hbo-diploma (te overleggen na inschrijving);
 • Werkt in een hulpverleningssetting binnen de jeugdhulp, jeugdgezondheidszorg, GGz, zorg voor mensen met een (licht) verstandelijke beperking, leerlingenzorg, Wmo of justitiële sector;
 • Heeft met enige regelmaat hulpverleningscontacten met niet-westerse mensen;
 • Heeft minimaal twee jaar werkervaring.

Beroepsgroepen waarop deze opleiding zich richt zijn:

 • Jeugdzorgwerkers
 • (School)Maatschappelijk werkers
 • Gezinshuisouders
 • GGz-agogen
 • Sociaal-agogen
 • Cliëntondersteuners
 • GGz-verpleegkundigen
 • Sociaal-psychiatrisch verpleegkundigen
 • Jeugdverpleegkundigen
 • Verpleegkundigen verstandelijke gehandicaptenzorg
 • Justitieel verpleegkundigen
 • Verpleegkundig specialisten GGz
 • Vaktherapeuten
 • Praktijkondersteuner Huisarts – Geestelijke Gezondheidszorg
 • Sociotherapeuten
 • Gezinsbegeleiders / Gezinscoaches
 • Woonbegeleiders
 • Trajectbegeleiders
 • Leerlingbegeleiders
 • Zorgcoördinatoren
 • Ouderbegeleiders
 • Zorgconsulenten
 • Casusbegeleiders
 • Reclasseringswerkers
 • Jongerenwerkers


Wat leer je?

Kennis

Na voltooiing van de opleiding weet de deelnemer:

 • Wat er volgens diverse theorieën onder het begrip ‘cultuur’ verstaan kan worden;
 • Wat de belangrijkste verschillen zijn tussen westerse en niet-westerse culturen;
 • Wat kenmerkende karakteristieken zijn van bepaalde specifieke culturen die in Nederland veel gezien zijn;
 • Hoe cultuurverschillen invloed uitoefenen op de (organisatie van de) hulpverlening, de hulpverleningsrelatie, probleemexploratie en hulpverleningsgesprekken;
 • Hoe er cultuursensitief hulp verleend kan worden bij diverse veelvoorkomende problematieken, hulp- en ondersteuningsvragen .

Vaardigheden

Na voltooiing van de opleiding kan de deelnemer:

 • Een productieve werkrelatie aangaan met niet-westerse migranten en hun wijdere sociale netwerk;
 • De hulpvraag van niet-westerse migranten begrijpen en verklaren op basis van de combinatie van hun cultuur en persoonlijkheid;
 • Een adequaat intercultureel hulpverleningsgesprek voeren, gericht op:
  • Kennismaking;
  • Inwinnen van informatie en probleemexploratie;
  • Het overbrengen van informatie / psycho-educatie;
  • Het overbrengen van slecht nieuws;
  • Het realiseren van hulpverlenings- / behandeldoelen.
 • Het op een productieve manier met migranten bespreekbaar maken van:
  • (Vermoedens van) radicalisering;
  • (Vermoedens van) kindermishandeling en huiselijk geweld;
  • (Vermoedens van) eerwraak;
  • (Vermoedens van) psychiatrische problematiek;
  • (Vermoedens van) een (licht) verstandelijke beperking.
 • Het op een cultureel sensitieve manier inzetten van advisering, begeleiding en behandeling om mensen met een migratie-achtergrond te helpen hun problemen te reduceren.

Attitudes

Na voltooiing van de opleiding kan de deelnemer qua attitude:

 • Eigen opvattingen en meningen in de werkrelatie met migranten relativeren;
 • Een balans vinden in het meebewegen met de cultuur van migranten enerzijds en het normeren / begrenzen van gedrag anderzijds;
 • De balans tussen professionele nabijheid (werkrelatie) en professionele afstand (deskundigheid en status) in het werken met migranten vinden.


Programma

In 17 lesdagen (lees modules) word je opgeleid tot intercultureel hulpverlener. Iedere lesdag staat in het teken van een eigen thema:

Module  1:  27 oktober 2020 - Kennismaking en theorie over cultuur - Dr. Guido van de Luitgaarden

Module  2:  3 november 2020 - Interculturele hulpverlening van theorie naar praktijk - Prof. Dr. Frank Kortmann

Module  3: 10 november 2020 - Interculturele gespreksvoering I - Kaveh Bouteh

Module  4:  24 november 2020 - Outrechaned werken en de rol van de Islam - Ahmet Almis

Module  5:  8 december 2020 - Interculturele gespreksvoering II - Kaveh Bouteh

Module  6:  15 december 2020 - Systemische aspecten en mobiliseren van het sociale netwerk van migrantengezinnen - Nora Akacher

Module  7:  12 januari 2021 - Werken met migranten in een therapeutische setting - Dr. Murat Can

Module  8:  26 januari 2021 - Omgaan met eerkwesties I - Theo Hendrickx

Module  9:  2 februari 2021 - Omgaan met eerkwesties II - Theo Hendrickx

Module 10:  23 februari 2021 - Radicalisering herkennen en bespreekbaar maken - Mamoun Loukili

Module 11:  9 maart 2021 - Genderspecifieke aspecten van huiselijk geweld en suïcidaal gedrag in migrantengezinnen - Drs. Indra Boedjarath

Module 12:  23 maart 2021 - Migranten, opvoedingsproblemen en opgroeien buiten het eigen gezin - Emel Tuncel MSc.

Module 13:  13 april 2021 - Gezondheidsvoorlichting en psycho-educatie aan mensen uit niet-westerse culturen - Fadua el Bouazzaoui

Module 14:  11 mei 2021 - Interculturele (jeugd)delinquentie I - Drs. Jennet Ahbouk

Module 15:  1 juni 2021 - Interculturele (jeugd)delinquentie II - Drs. Jennet Ahbouk

Module 16:  8 juni 2021 - Casus- en reflectiedag - Prof. Dr. Frank Kortmann

Module 17:  22 juni 2021 - Synthese, bespreking en reflectie, examenvoorbereiding - Dr. Guido van de Luitgaarden

Module 18:  29 juni 2021 - Eindtoets - Dr. Guido van de Luitgaarden


Modules

Module 1: Kennismaking en theorie over cultuur

In deze eerste bijeenkomst maken deelnemers kennis met de docent en elkaar. De rest van de dag zal in het teken staan van theorie over cultuur en interculturele hulpverlening.

Module 2: Interculturele hulpverlening van theorie naar praktijk

Frank Kortmann zal in deze bijeenkomst uitvoerig stilstaan bij het effect van cultuurverschillen op de omgang tussen mensen, culturele diagnostiek en de manier waarop hulpverleningsinterventies zinvol en acceptabel gemaakt kunnen worden voor mensen uit andere culturen.

Module 3: Interculturele gespreksvoering I

Kaveh Bouteh verzorgt een tweetal lesdagen over interculturele gespreksvoering, waarvan dit de eerste is. Eerst wordt er een theoretische inleiding in de interculturele communicatie gegeven. Daarna zal het grootste deel van de dag in het teken staan van de gespreksmethode "diavers" en het oefenen met interculturele gespreksvoering.

Module 4: Outreachend werken en de rol van de Islam

Deze lesdag valt uiteen in twee delen. Eerst is er informatie-overdracht over de Islam en de manier waarop deze godsdienst het gedrag van cliënten en het hulpverleningscontact kan beïnvloeden. Daarna zal er een interactief deel volgen over outreachend werken met migrantenjongeren(groepen) en (on)veiligheidsaspecten daarbij. Ten slotte zal er een interactieve sessie gegeven worden over het werken met Roma en Sinti

Module 5: Interculturele gespreksvoering II

In de deze tweede bijeenkomst rondom interculturele gespreksvoering zal Kaveh Bouteh de deelnemers kennis aanreiken op het gebied van interculturele pedagogiek en gespreksvoering met gezinnen / families met een migratiegeschiedenis. Vervolgens wordt er veel geoefend met gespreksvoering over opvoeding.

Module 6: Systemische aspecten en mobiliseren van het sociale netwerk van migrantengezinnen

Nora Akachar zal op deze lesdag uitleggen hoe sociale- en gezinssystemen in niet-westerse gemeenschappen en gezinnen anders functioneren dan westerse. Ze staat stil bij de methode Sociale Netwerkversterking en hoe die werkt bij migrantengezinnen. De rol van eergevoelens bij het betrekken van het sociale netwerk bij problemen van migranten(gezinnen) komt ook aan de orde, evenals praktische handvatten en methodes om hun sociale netwerk in kaart te brengen. Ten slotte zal zij met de deelnemers verkennen wat "Eigen Kracht"  betekent in de context van een "wij-cultuur".

Module 7: Werken met migranten in een therapeutische setting

Murat Can zal op deze dag met de deelnemers spreken over migratie en het leven als migrant, de migratie geschiedenis van Nederland en het acculturatieproces. Vervolgens gaat hij dieper in op psychopathologie bij migranten, ziektebeleving, de betekenis die aan (psychische) ziekte gegeven kan worden en wat dat betekent voor diagnostiek, onderzoek, behandeling en begeleiding. De deelnemer leert onderscheid te maken tussen welke gedragingen voortkomen uit de cultuur en welke uit pathologie

Module 8: Omgaan met eerkwesties I

Op deze dag zal Theo Hendrickx stilstaan bij cijfers en feiten rondom eergerelateerd geweld, de Nederlandse wetgeving daaromtrent en het verschil tussen huiselijk geweld en eergerelateerd geweld. Hij zal dieper ingaan op de factoren die het risico op eergerelateerd geweld beïnvloeden, welke typen eergerelateerd geweld er te onderscheiden zijn en hoe je in de beroepspraktijk signalen kunt waarnemen aangaande deze problematiek.

Module 9: Omgaan met eerkwesties II

Op deze tweede dag rondom eergerelateerde problematiek, zal Theo Hendrickx met de deelnemers stilstaan bij pleger- en slachtofferkenmerken en gedrag bij eergerelateerd geweld. Hij legt uit hoe je onderzoek doet naar eergerelateerde signalen en hoe je deze kunt classificeren. Ten slotte zal hij aan de hand van casuïstiek delen hoe je tot een plan van aanpak voor de hulpverlening kunt komen.

Module 10: Radicalisering herkennen en bespreekbaar maken

Op deze dag gaat Mamoun Loukili in op wat radicalisering is en hoe je radicaliseringsprocessen bij cliënten herkent. De factoren die een rol spelen bij radicalisering, het herkennen van beginnende radicalisering en het inzetten van diverse interventies om in contact te blijven met deze (vaak jonge) mensen komt eveneens aan de orde. Ook wordt er kennis overgedragen over verschillende stromingen binnen de Islam en hoe deze staan tegenover het gebruik van geweld. Mamoun zal praktische do's en don'ts aan de deelnemers meegeven die ze kunnen gebruiken bij (vermoedens van) radicalisering bij cliënten.

Module 11: Genderspecifieke aspecten van huiselijk geweld en suiïcidaal gedrag in migrantengezinnen

Indra Boedjarath zal op deze lesdag met de deelnemers aan de slag gaan rondom genderspecifieke aspecten van huiselijk geweld en suïcidaal gedrag in migrantengezinnen. De genderspecifieke factoren die tot deze problematieken leiden, zullen ontrafeld worden. Daarnaast wordt er geoefend met het op een cultuursensitieve en genderspecifieke manier bespreekbaar maken van huiselijk geweld en suïcidaal gedrag in gezinnen met een migratiegeschiedenis.

Module 12: Migranten, opvoedingsproblemen en opgroeien buiten het eigen gezin

In deze bijeenkomst wordt door Emel Tuncel met de deelnemers stilgestaan bij gezinsproblemen bij migranten, hulpverlening daarbij en de manier waarop cultuursensitieve pleegzorg vorm en inhoud gegeven kan worden. Daarbij komen werving, intake, slectie, matching, begeleiding, intervisie en een veelheid aan andere zaken aan bod.

Module 13: Gezondheidsvoorlichting en psycho-educatie aan mensen uit niet-westerse culturen

Fadua el Bouazzaoui zal op deze bijeenkomst aandacht besteden aan culturele belemmeringen en taboes op het bespreken van LVB (licht verstandelijke beperking) en GGz-problematiek. Zij zal de vraag- en leermethode toelichten die ingezet kan worden bij migranten die een kind hebben dat (mogelijk) met deze problematiek kampt. Zij zal deelnemers ook het model van Balm aanreiken, dat bedoeld is voor kennisoverdracht over LVB / GGz-problemen bij migranten. Ten slotte verkent ze met de deelnemers succesvolle werkvormen en laagdrempelige werkvormen en methodieken die het beste aansluiten bij de belevingswereld van migrantenouders.

Module 14: Interculturele (jeugd)delinquentie I

Jennet Ahbouk zal in deze bijeenkomst met de deelnemers een theoretisch kader over jeugddelinquentie doornemen en daarbij expliciet stilstaan bij de groep jeugdige delinquenten uit migrantengroepen. Zij zal met de deelnemers actief aan de slag gaan rondom analyse en taxatie van casuïstiek en er zal geoefend worden met probleemtaxatie.

Module 15: Interculturele (jeugd)delinquentie II

In deze tweede dag over interculturele (jeugd)delinquentie ligt de focus op complexe problematiek, systeemstructuren en het oefenen van de interculturele competenties die nodig zijn om begeleiding en behandeling te kunnen geven wanneer er bij migranten sprake is van delinquentie.

Module 16: Casus- en reflectiedag

Op deze voorlaatste bijeenkomst zal Frank Kortmann met de deelnemers casuïstiek bespreken en koppelen aan de tot nu toe behandelde inhouden van de opleiding. Deelnemers worden naar aanleiding van casuïstiek uitgenodigd een synthese te maken van de kennis en vaardigheden die zij hebben opgedaan. 

Module 17: Synthese, bespreking en reflectie, examenvoorbereiding

In deze afsluitende bijeenkomst wordt er door Guido van de Luitgaarden gesproken over cultuursensitiviteit binnen organisaties. Deze kennis zal toegepast worden op complkexe casuïstiek. In het middagdeel zal er gereflecteerd worden op de opleiding en zal er een oefening gedaan worden om in kaart te brengen welke leerwinst de opleiding iedere deelnemer heeft opgeleverd. Ook komt aan de orde hoe deelnemers de verworven competenties kunnen borgen en kunnen doorgeven binnen hun eigen organisaties en samenwerkingsverbanden.

Ten slotte worden toetsing en afsluiting toegelicht en is er ruimte voor vragen van deelnemers.

Module 18: Eindtoets

Deze module betreft de schriftelijke eindtoets van deze opleiding bestaat uit 60 meerkeuze- en 5 open vragen. 


Studiebelasting

Deze opleiding bestaat uit 17 lesdagen (lees: modules) waarbinnen een totaal van 102 contacturen plaatsvindt. Daarnaast vergt de voorbereiding op de bijeenkomsten (literatuurstudie, uitvoering schriftelijke- en praktijkopdrachten van de docent) circa 6 uur per bijeenkomst. Voor de totale opleiding zijn dat dus 84 zelfstudie-uren. Daar bovenop komt nog het afleggen van de kennistoets (2 uur) en het maken van de vaardigheidstoets (2 uur). De totale studiebelasting komt daarmee op 190 uur, waarvan 102 contacturen.


Toetsing / examinering / certificering

Het examen voor deze opleiding bestaat uit drie delen: een kennistoets, een vaardigheidstoets en een reflectieverslag. 


Accreditatie

Wanneer aan de aanwezigheidsverplichting voldaan is en alle examenonderdelen met minimaal een rapportcijfer 5,6 afgesloten zijn, ontvangt de deelnemer het getuigschrift Intercultureel Hulpverlener.

Accreditatie:

SKJ
157 punten in de categorie formeel leren - scholing

Registerplein
190 punten voor:

 • Cliëntondersteuners
 • GGz-agogen
 • Gezinshuisouders
 • Maatschappelijk werkers
 • Sociaal agogen
 • Sociaal werkers

Kwaliteitsregister V&V
102 punten in de categorie algemene nascholing

VSR
102 punten scholing verpleegkundig specialisten

Register Vaktherapie
102 punten

LV POH-GGz
30 punten


Prijs

De prijs voor de hele opleiding bedraagt € 3499,- ex. BTW. De kosten van de bijbehorende literatuur (door de deelnemer zelf aan te schaffen) bedragen ca. € 100,-. Koffie, thee en een goede lunch is inclusief.


Aanmelding

Aanmelden kan via het online inschrijfformulier. Wacht niet te lang, want vol is vol!