Incompany | Werken met migranten: jeugd en gezinnen

Incompany | Werken met migranten: jeugd en gezinnen

Op een zinvolle manier in hulpverlenings- of onderwijscontact treden met jeugd uit niet-westerse gezinnen en hun ouders. Dat is wat je leert in deze ééndaagse training. 

Methoden die gebruikt worden in onderwijs en hulpverlening aan jeugdigen (en gezinnen) werken immers niet altijd even effectief wanneer ze ingezet worden bij mensen met een niet-westerse achtergrond. Ze zijn veelal ontwikkeld met een autochtoon-Nederlandse doelgroep in het achterhoofd. Dat is bijvoorbeeld te zien aan de hulpverlenings- en onderwijsdoelen die vaak gericht zijn op zaken als zelfstandigheid en onafhankelijkheid. Maar in veel niet-westerse gezinnen gaat het juist niet om onafhankelijkheid, maar om saamhorigheid. Soortgelijke problemen kom je tegen op het niveau van de gebruikte werkwijzen en de (gespreks)technieken die je inzet in het contact met migrantenjeugd en hun ouders. Daardoor voelen de cliënt/ leerling en diens ouders zich dan weer niet begrepen en ontstaan er bij de professional gevoelens van onzekerheid, onmacht en soms zelfs handelingsverlegenheid.

Vraag een vrijblijvende offerte aan

Van al ons aanbod op de hoogte blijven? Schrijf je dan in voor onze gratis nieuwsbrief!


Doelgroepen

Deze training is bedoeld voor HBO- en academisch opgeleide uitvoerend werkers in de hulpverlening aan jeugdigen en hun gezinnen.

Denk daarbij aan:

 • Jeugdbeschermers
 • CJG-medewerkers
 • Gezinsondersteuners en – begeleiders
 • Ambulant jeugdhulpverleners
 • Gedragswetenschappers
 • (School)maatschappelijk werkers
 • Groepsleiders in de residentiële jeugdzorg
 • Raadsonderzoekers
 • Jeugdreclasseerders
 • Trajectbegeleiders
 • Interventiewerkers;
 • Zorgcoördinatoren;
 • Ouderbegeleiders;
 • Woonbegeleiders;
 • Medewerkers van sociale wijkteams;
 • Leraren
 • Leerlingbegeleiders
 • en anderen


Leerdoelen

 • Hoe eigen, cultureel bepaalde opvattingen verschillen van die van niet-westerse ouders en kinderen, met name voor wat betreft de visie op opvoeden;
 • Welke culturele dimensies er zijn en hoe daar rekening mee te houden in je handelen;
 • Hoe ouders en jongeren uitgedaagd worden door het opvoeden en opgroeien in een multi-culturele samenleving;
 • Hoe opvoedingsstijlen kunnen verschillen tussen westerse en niet-westerse gezinnen;
 • Nieuwe vaardigheden gericht interculturele gespreksvoering, het omgaan met taalproblemen, cultuurverschillen en het motiveren van ouders voor het accepteren van hulp bij de opvoeding;
 • Hoe op een cultuursensitieve manier, in samenwerking met ouders en jeugdigen, te komen tot hulpverlenings- of ondersteuningsdoelen die aansluiten bij de culturele achtergrond van deze cliënten;
 • Hoe de methodiek die binnen jouw organisatie gebruikt wordt, zó in te zetten dat deze beter aansluit bij de behoeften, vragen, waarden, normen en opvattingen van niet-westerse gezinnen;
 • Hoe een goed, professioneel gesprek te voeren met (leden van) niet-westerse gezinnen.


Programma

09.30 uur  Inloop

10.00 uur Kennismaking en introductie.

10.15 uur Bordspel Transcultureel Traject.
 
10.45 uur  Cultuurverschillen in opvoeding.

Thema’s:

 • Uitleg interculturele pedagogiek;
 • Autonomie en conformisme;
 • Traditionele migrantengezinnen;
 • Opvoedingsdoelen migranten;
 • Toepassing van opvoedondersteuningsmethodes.

11.30 uur: Pauze


11.45 uur: Praktisch aan de slag:

 • Deelnemers gaan de methodiek waarmee zij werken tegen het licht houden aan de hand van de behandelde stof. Waar kunnen cultuurverschillen een probleem worden en hoe kun je dat in de uitvoering van de methodiek ondervangen? De docenten dienen in deze oefening als klankbord.


13.00 uur: Lunchpauze

14.00 uur: Introductie interculturele communicatie / gesprekken met ouders en met de jongeren.

Thema’s:

 • De do’s en don’ts bij het bespreekbaar maken van opvoedingsondersteuning en pedagogische interventies;
 • De uitgangspunten van een confronterend en moeilijke gesprek met ouders;
 • Het vergroten van de vaardigheden in interculturele gespreksvoering met betrekking tot taalproblemen, cultuurverschillen en het motiveren van ouders.


14.30 uur: Casuïstiek - oefening 1 - Taal en non-verbale communicatie

15.00 uur: Casuïstiek - oefening 2 – Je eigen observatie en oordeel in de gespreksvoering

 • Kaveh Bouteh zet zowel verbaal als non-verbaal bepaald gedrag neer, om deelnemers inzicht te geven in - en te confronteren met - hun eigen observatie en oordeel in bepaalde situaties waarin intercultureel gecommuniceerd wordt.


15.30 uur: Pauze

15.45 uur: Oefening 3 - Cultuurverschil in opvoeding.

16.15 uur: Oefening 4 - Kindermishandeling of pedagogisch tik (filmfragment).

16.45 uur: Evaluatie

17.30 uur: Einde

Of je nu werkt vanuit Triple-P, de Deltamethode, VIPP, PPG, Eigen Kracht of welke andere methodiek of filosofie dan ook: het maakt voor het volgen van de training niets uit. Je gaat in de ochtend immers onder begeleiding van de docenten je eigen methodiek “vertalen” naar het werken met mensen met een andere culturele achtergrond. In de middag gaat het vooral over communicatietechnieken die binnen de kaders van elke methodiek toegepast kunnen worden.


Studiebelasting

6 uren contacttijd


Toetsing / examinering

Deelnemers ontvangen een bewijs van certificaat na afloop


Certificering / accreditatie

Accreditatie-aanvragen bij specifieke beroepsregisters worden op maat geregeld.


Prijs

De prijs van de scholing is mede afhankelijk van het aantal deelnemers en de specifieke wensen van de opdrachtgever. Vraag een vrijblijvende offerte aan.