Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van het Centrum voor Educatie en Supervisie, onderdeel van het Euregionaal Congresburo te Maastricht

Het Centrum voor Educatie en Supervisie (CES) is een handelsnaam van Euregionaal Congresburo (ECB) VOF. 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op bijeenkomsten die onder de handelsnaam Centrum voor Educatie en Supervisie (CES) worden aangeboden en zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Roermond onder nummer 14090104. 

Op de bijeenkomsten die onder de handelsnaam Euregionaal Congresburo aangeboden worden, zijn separate algemene voorwaarden van toepassing. 

Onderstaande algemene voorwaarden zijn dus uitsluitend van toepassing op bijeenkomsten die aangeboden worden onder de handelsnaam Centrum voor Educatie en Supervisie en zijn uitdrukkelijk niet van toepassing op de bijeenkomsten die aangeboden worden onder de handelsnaam Euregionaal Congresburo.

I. Algemene Bepalingen

Artikel 1 - Definities
1.1 Voor elke overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard, worden de volgende definities gebruikt:

Artikel 2 - Algemeen
2.1 De wederpartij is gehouden er voor in te staan dat de deelnemer zijn verplichtingen nakomt uit de tussen CES en de wederpartij gesloten overeenkomst en de daarop van toepassing verklaarde algemene voorwaarden.
2.2 De toepasselijkheid van voorwaarden van de wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 3 - Totstandkoming van de overeenkomst
3.1 Alle door CES gedane aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders is aangegeven.
3.2 Inschrijvingen worden slechts dan geacht door CES aanvaard te zijn, wanneer CES een schriftelijke of digitale bevestiging heeft gezonden aan de deelnemer. De overeenkomst met de wederpartij komt door deze bevestiging tot stand.

Artikel 4 - Vervanging deelnemer
4.1 Het is een deelnemer toegestaan zich te laten vervangen, mits de wederpartij zich aangemeld heeft en door CES is toegelaten en deelnemer dit schriftelijk vooraf heeft bevestigd.

Artikel 5 - Annulering
5.1 Annulering van een overeenkomst dient per brief of e-mail te geschieden.
5.2 In het geval van eenzijdige opzegging van de kant van deelnemer meer dan 30 dagen voor aanvang van het evenement, zal organisator door deelnemer aan organisator gedane betalingen ten behoeve van de geannuleerde overeenkomst restitueren binnen 14 dagen. Het restitutiebedrag zal met 25 euro administratiekosten worden verminderd.
5.3 Wanneer deelnemer minder dan 30 dagen voor aanvang van de scholing waarvoor hij/zij zich heeft aangemeld kennisgeeft van annulering, dan is deelnemer het volledige factuurbedrag verschuldigd.
5.4 Bijeenkomsten op locatie vinden slechts doorgang onder voorbehoud van voldoende deelnemers. Indien door CES wordt vastgesteld dat er onvoldoende deelnemers zijn, dan is CES gerechtigd de overeenkomst te annuleren. In dit geval ontvangt de wederpartij uiterlijk één week voor de aanvangsdatum een bericht en zal het reeds betaalde inschrijfgeld worden gerestitueerd of worden verrekend met eventuele openstaande facturen of een andere scholing uit het CES-aanbod.

Artikel 6 - Betaling
6.1 Het inschrijfgeld dient in bezit te zijn van CES binnen vier weken na datum van inschrijving, onder vermelding van het factuurnummer en debiteurennummer. De op het bankafschrift van CES aangegeven valutadag is bepalend en wordt dus als dag van betaling aangemerkt.
6.2 Is tijdige betaling uitgebleven, dan kan de deelnemer de toegang tot de bijeenkomst worden geweigerd, tenzij het verschuldigde bedrag alsnog contant wordt voldaan of wordt gestaafd middels het overleggen van een bewijs van betaling.
6.3 Deelnemer die gebruik maakt van de STAP-financiering is verantwoordelijk om minimaal 80 % van de totale cursus te volgen conform geldende criteria van het UWV. Indien hier niet aan wordt voldaan, zal CES het bedrag voor deelname terugstoren naar UWV. Op dat moment ontstaat een financiële vordering op deelnemer.

Artikel 7 - Rente en kosten
7.1 In geval van niet tijdige betaling door de wederpartij zal CES de daardoor te maken of veroorzaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten van de wederpartij vorderen. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op 15% procent van het te vorderen bedrag.

Artikel 8 - Aansprakelijkheid
8.1 In geen geval is CES aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen, winstderving ten gevolge van het niet of niet naar behoren geven van de bijeenkomst, het verlenen van andere diensten of voor enigerlei andere gevolgschade.
8.2 Schadeclaims moeten onverwijld, doch in elk geval binnen één maand na afloop de bijeenkomst bij CES schriftelijk zijn gemeld. 

Artikel 9 - Overmacht
9.1 Wanneer ten gevolge van overmacht afgeweken wordt van de overeengekomen datum en/of tijd van een bijeenkomst is CES niet gehouden tot enige schadevergoeding. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan: iedere tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst die CES niet kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan de schuld van CES, noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor rekening van CES komt, waardoor CES zich genoodzaakt acht van datum, locatie of tijd af te wijken, zoals -maar niet limitatief- verhindering van docenten, sprekers of presentatoren door ziekte.
9.2 In geval van afgelasting wegens overmacht, zal CES de reeds betaalde deelnemersgelden restitueren tot het eventuele positieve saldo dat overblijft na verrekening van de gemaakte kosten van het evenement.

Artikel 10 - Persoonsgegevens
10.1 De door CES verzamelde persoonsgegevens worden in het kader van de uitvoering van de overeenkomst door CES verwerkt en worden gebruikt voor de efficiënte inrichting van CES in het kader van marktonderzoek en marktbenadering.
10.2 De wederpartij en de deelnemer hebben een inzage- en correctierecht met betrekking tot de over hen opgenomen persoonsgegevens. Daarnaast is de wederpartij gerechtigd bezwaar te maken bij CES tegen het verwerken van zijn of haar gegevens.

Artikel 11 - Annuleren incompany bijeenkomst
11.1 Annulering van een overeenkomst dient per brief of e-mail te geschieden.
11.2 Annulering in de periode tussen het tot stand komen van de overeenkomst en één maand voor de datum van de incompany bijeenkomst is de wederpartij 20% van de overeengekomen prijs verschuldigd aan CES.
11.3 Bij annulering tussen één maand en twee weken voor de datum van de incompany bijeenkomst is de wederpartij 50% van de overeengekomen prijs verschuldigd aan CES.
11.4 Bij annulering binnen twee weken voor de datum van de incompany bijeenkomst is de wederpartij 80% van de overeengekomen prijs verschuldigd aan CES.

Artikel 12 - Levering van inloggegevens voor online scholing
12.1 CES verstuurt de inloggegevens voor de online scholing per e-mail naar het door de deelnemer opgegeven e-mailadres.
12.2 Deelnemer is verantwoordelijk voor het verstrekken van een correct en actueel e-mailadres aan CES en dient te zorgen voor een adequate configuratie van de eigen spamfilter of andere e-mailbeveiligingssystemen om ervoor te zorgen dat e-mails van CES niet onbedoeld worden geblokkeerd of als spam worden gemarkeerd.
12.3 In het geval dat deelnemer geen inloggegevens ontvangt, dient deelnemer dit binnen de officiële looptijd van de betreffende online scholing te melden bij CES. Deze melding dient per e-mail te geschieden naar het door CES opgegeven algemene contactadres.
12.4 CES verbindt zich ertoe om na ontvangst van de melding van deelnemer zo snel mogelijk actie te ondernemen om ervoor te zorgen dat deelnemer alsnog toegang krijgt tot de lopende online scholing.
12.5 Indien deelnemer nalaat om binnen de gestelde termijn contact op te nemen met CES in geval van het niet ontvangen van de inloggegevens, inclusief als gevolg van blokkering door een spamfilter, wordt dit beschouwd als een nalaten van deelnemer. In een dergelijk geval is CES niet verplicht om eventuele gemiste onderdelen van de scholing te compenseren of de toegang tot de online scholing te verlengen.

Artikel 13 - Wijzigen datum incompany bijeenkomst
12.1 Indien de wederpartij de datum van de incompany bijeenkomst wil wijzigen geldt de regeling op grond van artikel 11.3 (annuleren incompany bijeenkomst) van deze algemene voorwaarden.
12.2 CES heeft het te allen tijde het recht om de datum van de incompany bijeenkomst te wijzigen.

Artikel 14 - Klachten
13.1 De klachtenprocedure is op te vragen bij ECB.
13.2 Klachten door deelnemer of wederpartij dienen schriftelijk binnen één maand na het ontstaan van de klacht kenbaar te worden gemaakt bij ECB middels het daartoe door ECB aan deelnemer of wederpartij ter beschikking gestelde klachtenformulier.
13.3 Klachten als in het tweede lid bedoeld, schorten de betalingsverplichting van deelnemer niet op.
13.4 Binnen twee weken wordt een ontvangstbevestiging verstuurd waarin ook de afhandeltermijn wordt vermeld.
13.5 De directie van ECB beoordeelt de klacht en informeert de klager over ontvankelijkheid en het ingenomen standpunt ten aanzien van de grond van de klacht.
13.6 Klager kan indien relevant bezwaar indienen bij de onafhankelijke geschillencommissie die binnen acht weken na ontvangst van het bezwaar een besluit neemt.
13.7 Het oordeel van de geschillencommissie is bindend voor ECB.
13.8 De klachtenprocedure sluit niet uit dat deelnemer of wederpartij zich tot de burgerlijke rechter kunnen wenden.

Artikel 15 - Geschillen en toepasselijk recht
14.1 De bevoegde rechter te Maastricht is ten alle tijde bevoegd kennis te nemen van geschillen voortkomende uit de overeenkomst en deze algemene voorwaarden.
14.2 Deze algemene voorwaarden alsmede alle overeenkomsten, waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, worden beheerst door het Nederlands recht.

Aanvullende voorwaarden voor deelnemers
1. De informatie die verstrekt wordt tijdens scholingsactiviteiten is op zorgvuldige wijze en naar beste geweten samengesteld. CES noch de docent/trainer kan aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid of volledigheid van de informatie. De wederpartij vrijwaart CES voor elke aansprakelijkheid jegens derden voortvloeiend uit zijn opdracht.
2. CES heeft het recht deelnemers, die door hun gedrag of die anderszins het normale verloop van de scholing tot schade van hun mededeelnemers belemmeren, van verdere deelname aan de scholing uit te sluiten. Uitsluiting laat de plicht tot betaling aan deze scholing onverlet.
3. Deelnemers dienen hun eigen kwaliteitsregister te raadplegen voor de acuteel geldende regelgeving met betrekking tot accreditatie.
4. Deelnemers zijn verantwoordelijk voor het bijwerken van hun computer en de juiste installatie van benodigde software voor probleemloze werking van presentaties incl. filmfragmenten.

Disclaimer
De inhoud van deze website is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Wanneer er desondanks onjuistheden in mochten voorkomen, aanvaarden noch ECB noch de samenwerkingspartners daarvoor aansprakelijkheid, noch voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de hierin aangeboden informatie. Aan de in de website opgenomen informatie, berekeningen en adviezen kunnen geen rechten of aanspraken worden ontleend.