AD(H)D - ODD / CD

Opleiding tot faalangstreductietrainer

LVB en seksualiteit

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van het Centrum voor Educatie en Supervisie, onderdeel van het Euregionaal Congresburo te Maastricht

Het Centrum voor Educatie en Supervisie (CES) is een handelsnaam van Euregionaal Congresburo (ECB) VOF. 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op bijeenkomsten die onder de handelsnaam Centrum voor Educatie en Supervisie (CES) worden aangeboden en zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Roermond onder nummer 14090104. Op de bijeenkomsten die onder de handelsnaam Euregionaal Congresburo aangeboden worden, zijn separate algemene voorwaarden van toepassing. Onderstaande algemene voorwaarden zijn dus uitsluitend van toepassing op bijeenkomsten die aangeboden worden onder de handelsnaam Centrum voor Educatie en Supervisie en zijn uitdrukkelijk niet van toepassing op de bijeenkomsten die aangeboden worden onder de handelsnaam Euregionaal Congresburo.

I. Algemene Bepalingen

Artikel 1. Definities

1.1 Voor elke overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard, worden de volgende definities gebruikt:


Artikel 2. Algemeen

2.1 De wederpartij is gehouden er voor in te staan dat de deelnemer zijn verplichtingen nakomt uit de tussen ECB en de wederpartij gesloten overeenkomst en de daarop van toepassing verklaarde algemene voorwaarden.

2.2 De toepasselijkheid van voorwaarden van de wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.


Artikel 3. Totstandkoming van de overeenkomst

3.1 Alle door ECB gedane aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders is aangegeven.

3.2 Toezending van aanbiedingen en/of (andere) documentatie aan de wederpartij verplicht ECB niet tot aanvaarding van een inschrijving. ECB is gehouden een eventuele afwijzing van de aanvaarding zo spoedig mogelijk, maar in elk geval binnen 14 dagen aan de wederpartij ter kennis te brengen.

3.3 Inschrijvingen worden slechts dan geacht door ECB aanvaard te zijn, wanneer ECB een schriftelijke of digitale bevestiging heeft gezonden aan de deelnemer. De overeenkomst met de wederpartij komt door deze bevestiging tot stand.

3.4 Bij overschrijding van de inschrijvingslimiet voor een bijeenkomst, wordt door ECB de ontvangstdatum van de aanmelding als selectiecriterium gehanteerd. Indien een deelnemer op basis van voornoemd criterium niet wordt toegelaten dan zal ECB de wederpartij daar zo spoedig mogelijk van op de hoogte stellen.

3.5 ECB is te allen tijde gerechtigd de rechten en verplichtingen uit de overeenkomst of een gedeelte daarvan over te dragen aan een derde. De wederpartij heeft dan het recht om de overeenkomst met ECB te ontbinden.


Artikel 4. Vervanging deelnemer

4.1 Het is een deelnemer toegestaan zich te laten vervangen, mits de wederpartij zich aangemeld heeft en door ECB is toegelaten en deelnemer dit schriftelijk vooraf heeft bevestigd.


Artikel 5. Verandering van datum

5.1 De wederpartij kan tot één maand voor de aanvangsdatum van de bijeenkomst kosteloos veranderen van bijeenkomst, mits er plaatsen beschikbaar zijn, of annuleren overeenkomstig artikel 6 van deze voorwaarden.

5.2 Bijeenkomsten vinden slechts doorgang onder voorbehoud van voldoende deelnemers. Indien door ECB wordt vastgesteld dat er onvoldoende deelnemers zijn, dan is ECB gerechtigd de overeenkomst te annuleren. In dit geval ontvangt de wederpartij uiterlijk één week voor de aanvangsdatum een bericht en zal het reeds betaalde inschrijfgeld worden gerestitueerd of worden verrekend met eventuele openstaande facturen.


Artikel 6. Annulering

6.1 Annulering van een overeenkomst dient per brief of e-mail te geschieden.

6.2 Annulering is kosteloos tot één maand voor de aanvangsdatum van de scholing.

6.3 Wanneer deelnemer minder dan 30 dagen voor aanvang van de scholing waarvoor hij/zij zich heeft aangemeld kennis geeft van annulering, dan is deelnemer het volledige factuurbedrag verschuldigd.


Artikel 7. Betaling

7.1 Het inschrijfgeld dient in bezit te zijn van ECB binnen vier weken na datum van inschrijving, onder vermelding van het factuurnummer en debiteurennummer. De op het bankafschrift van ECB aangegeven valutadag is bepalend en wordt dus als dag van betaling aangemerkt.

7.2 Is tijdige betaling uitgebleven, dan kan de deelnemer de toegang tot de bijeenkomst worden geweigerd, tenzij het verschuldigde bedrag alsnog contant wordt voldaan of wordt gestaafd middels het overleggen van een bewijs van betaling.

7.3 Alle door de wederpartij verrichte betalingen strekken primair tot voldoening van eventuele rente en door ons gemaakte invorderingskosten en vervolgens ter voldoening van de oudste openstaande facturen.

7.4 Ingeval de wederpartij:
a. In staat van faillissement wordt verklaard, tot boedelafstand overgaat, een verzoek tot surseance van betaling indient, dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van haar eigendommen wordt gelegd,

b. Komt te overlijden of onder curatele wordt gesteld,

c. Enige uit kracht der wet of van deze condities op haar rustende verplichting niet nakomt,

d. Nalaat een factuurbedrag of een gedeelte daarvan binnen de daarvoor gestelde termijn te voldoen,

e. Overgaat tot staking of overdracht van haar bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan, daaronder begrepen de inbreng van haar bedrijf in een op te richten of reeds bestaande vennootschap, dan wel overgaat tot wijziging in de doelstelling van haar bedrijf, geeft ECB het recht, hetzij de overeenkomst te ontbinden, hetzij enig bedrag verschuldigd door de wederpartij op grond van de door ECB verleende diensten, terstond en zonder dat enige waarschuwing of ingebrekestelling nodig is in zijn geheel op te eisen, alles onverminderd ons recht op vergoeding van kosten, schade en rente.


Artikel 8. Rente en kosten

8.1 Indien betaling niet op de overeengekomen wijze heeft plaatsgevonden, is de wederpartij van rechtswege in verzuim en vanaf dat moment een rente van 1% per (gedeelte van een) maand verschuldigd over het nog openstaande bedrag.

8.2 In geval van niet tijdige betaling door de wederpartij zal ECB de daardoor te maken of veroorzaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten van de wederpartij vorderen. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op 15% procent van het te vorderen bedrag.


Artikel 9. Eigendomsvoorbehoud

9.1 Alle aan deelnemer geleverde zaken blijven eigendom van ECB, doch voor rekening en risico van deelnemer, totdat alle bedragen die deelnemer verschuldigd is voor de krachtens de overeenkomst geleverde of te leveren zaken of verrichte of te verrichten werkzaamheden, alsmede de vorderingen wegens het tekortschieten in de nakoming door deelnemer van deze of soortgelijke overeenkomst(en), waaronder begrepen rente en kosten van invordering, door deelnemer volledig zijn voldaan.

9.2 Deelnemer en/of hulppersonen wenden alle daartoe benodigde zorg aan en nemen alle daartoe dienstige maatregelen om de in het vorige lid bedoelde zaken af te scheiden en afgescheiden te houden van de overige bij deelnemer en/of hulppersonen aanwezige zaken. Hiertoe zal deelnemer de in het eerste lid genoemde zaken in ieder geval afzonderlijk opslaan en/of merken, op een zodanige manier dat deze voor derden duidelijk zijn te herkennen als eigendom van ECB. Deelnemer is gehouden aan ECBof aan de gevolmachtigde van ECB te allen tijde vrije toegang te verlenen tot de ruimten waarin de door ECB geleverde zaken zich bevinden.

9.9.3 Zolang eigendom van de geleverde zaken niet op deelnemer is overgegaan, is het deelnemer niet toegestaan de zaken te verwerken, buiten de feitelijke macht van deelnemer te brengen, te vervreemden, te verpanden of anderszins te bezwaren.

9.4 Deelnemer is gehouden derden die zich op de door ECB geleverde zaken willen verhalen te wijzen op het eigendomsrecht van ECB. Voorts is deelnemer gehouden ECB vervolgens onverwijld op de hoogte te stellen.

9.5 Indien deelnemer tekortschiet in de nakoming van geldende verplichtingen of, indien ECB goede grond heeft te vrezen dat deelnemer in zijn verplichtingen tekort zal schieten, kan ECB het gemaakte eigendomsvoorbehoud inroepen.

9.6 Indien ECB een beroep doet op het gemaakte eigendomsvoorbehoud, is deelnemer verplicht desgevraagd onmiddellijk en kosteloos de geleverde zaken in feitelijke macht van ECB te brengen.


Artikel 10. Aansprakelijkheid

10.1 De aansprakelijkheid van ECB voor directe schade door deelnemer opgelopen gedurende een bijeenkomst is te allen tijde beperkt tot de op dat moment door ECB bij de deelnemer in rekening gebrachte en betaalde facturen, verbonden aan de desbetreffende overeenkomst.

10.2 In geen geval is ECB aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen, winstderving ten gevolge van het niet of niet naar behoren geven van de bijeenkomst, het verlenen van andere diensten of voor enigerlei andere gevolgschade.

10.3 Schadeclaims moeten onverwijld, doch in elk geval binnen één maand na afloop de bijeenkomst bij ECB schriftelijk zijn gemeld.


Artikel 11. Overmacht

11.1 Wanneer ten gevolge van overmacht afgeweken wordt van de overeengekomen datum en/of tijd van een bijeenkomst is ECB niet aansprakelijk voor daaruit voortgekomen schade. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan: iedere tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst die ECB niet kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan de schuld van ECB, noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor rekening van ECB komt, waardoor ECB zich genoodzaakt acht van datum, locatie of tijd af te wijken, zoals -maar niet limitatief- verhindering van docenten, sprekers of presentatoren door ziekte.


Artikel 12. Persoonsgegevens

12.1 De door ECB verzamelde persoonsgegevensworden in het kader van de uitvoering van de overeenkomst door ECB verwerkt en worden gebruikt voor de efficiënte inrichting van ECB in het kader van marktonderzoek en marktbenadering.

12.2 De wederpartij en de deelnemer hebben een inzage- en correctierecht met betrekking tot de over hen opgenomen persoonsgegevens. Daarnaast is de wederpartij gerechtigd bezwaar te maken bij ECB tegen het verwerken van zijn of haar gegevens.


Artikel 13. Incompany bijeenkomst

Indien ECB een incompany bijeenkomst verzorgt, zijn deze bepalingen in de algemene voorwaarden onverkort van toepassing met uitzondering van de artikelen 4, 5, 6 en 7.

Artikel 14. Annuleren incompany bijeenkomst

14.1 Annulering van een overeenkomst dient per brief of e-mail te geschieden.

14.2 Annulering in de periode tussen het tot stand komen van de overeenkomst en één maand voor de datum van de incompany bijeenkomst is de wederpartij 20% van de overeenkomen prijs verschuldigd aan ECB.

14.3 Bij annulering tussen één maand en twee weken voor de datum van de incompany bijeenkomst is de wederpartij 50% van de overeengekomen prijs verschuldigd aan ECB.

14.4 Bij annulering binnen twee weken voor de datum van de incompany bijeenkomst is de wederpartij 80% van de overeengekomen prijs verschuldigd aan ECB.


Artikel 15. Wijzigen datum incompany bijeenkomst

15.1 Indien de wederpartij de datum van de incompany bijeenkomst wil wijzigen geldt de regeling op grond van artikel 15 (annuleren incompany bijeenkomst) van deze algemene voorwaarden.

15.2 ECB heeft het te allen tijde het recht om de datum van de incompany bijeenkomst te wijzigen.


Artikel 16. Verstrekkingen en abonnementen

Indien ECB een overeenkomst sluit met betrekking tot verstrekkingen dan zijn deze algemene voorwaarden van toepassing met uitzondering van de artikelen 13, 14 en 15. In de artikelen die van toepassing zijn moet in de context worden gelezen “Verstrekkingen en abonnementen” daar waar “bijeenkomst” staat vermeld. Op verstrekkingen in de abonnement sfeer is een aantal specifieke voorwaarden van toepassingen. Deze zijn opgenomen in het volgende artikel.


Artikel 17. Abonnementen

Bij Abonnementen dient betaling voor aanvang van de abonnementsperiode te zijn voldaan. Bij niet tijdige betaling kan de verstrekking tijdelijk worden stopgezet. Na ontvangst van het volledige bedrag zal in dat geval de verstrekking worden hervat.

Opzegging van het abonnement dient te allen tijde per email of brief te geschieden, doch uiterlijk twee maanden voor aanvang van de nieuwe abonnementsperiode. Indien niet (tijdig) is opgezegd wordt het abonnement automatisch verlengd conform de oorspronkelijk overeengekomen abonnementsperiode.

De overige algemene voorwaarden zijn ook van toepassingen op verstrekkingen in de vorm van abonnementen, tenzij in strijd met dit artikel.


Artikel 18. Klachten

18.1 De klachtenprocedure is op te vragen bij ECB.

18.2 Klachten door deelnemer of wederpartij dienen schriftelijk binnen één maand na het ontstaan van de klacht kenbaar te worden gemaakt bij ECB middels het daartoe door ECB aan deelnemer of wederpartij ter beschikking gestelde klachtenformulier.

18.3 Klachten als in het tweede lid bedoeld, schorten de betalingsverplichting van deelnemer niet op.

18.4 Binnen twee weken wordt een ontvangstbevestiging verstuurd waarin ook de afhandeltermijn wordt vermeld.

18.5 De directie van ECB beoordeelt de klacht en informeert de klager over ontvankelijkheid en het ingenomen standpunt ten aanzien van de grond van de klacht.

18.6 Klager kan indien relevant bezwaar indienen bij de onafhankelijke geschillencommissie die binnen acht weken na ontvangst van het bezwaar een besluit neemt.

18.7 Het oordeel van de geschillencommissie is bindend voor ECB.

18.8 De klachtenprocedure sluit niet uit dat deelnemer of wederpartij zich tot de burgerlijke rechter kunnen wenden.


Artikel 19. Geschillen en toepasselijk recht

19.1 De bevoegde rechter te Maastricht is ten alle tijde bevoegd kennis te nemen van geschillen voortkomende uit de overeenkomst en deze algemene voorwaarden.

19.2 Deze algemene voorwaarden alsmede alle overeenkomsten, waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, worden beheerst door het Nederlands recht.

 Aanvullende voorwaarden voor deelnemers

1. De informatie die verstrekt wordt tijdens scholingsactiviteiten is op zorgvuldige wijze en naar beste geweten samengesteld. ECB noch de docent / trainer kan aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid of volledigheid van de informatie. De wederpartij vrijwaart ECB voor elke aansprakelijkheid jegens derden voortvloeiend uit zijn opdracht.

2. ECB heeft het recht deelnemers, die door hun gedrag of die anderszins het normale verloop van de scholing tot schade van hun mededeelnemers belemmeren, van verdere deelname aan de scholing uit te sluiten. Uitsluiting laat de plicht tot betaling aan deze scholing onverlet.

Disclaimer
De inhoud van deze website is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Wanneer er desondanks onjuistheden in mochten voorkomen, aanvaarden noch ECB noch de samenwerkingspartners daarvoor aansprakelijkheid, noch voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de hierin aangeboden informatie. Aan de in de website opgenomen informatie, berekeningen en adviezen kunnen geen rechten of aanspraken worden ontleend.