Privacyverklaring

Centrum voor Educatie en Supervisie (CES) is een handelsnaam van Euregionaal Congresburo, gevestigd aan De Mandel 2a 6227 CS Maastricht. Euregionaal Congresburo is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

http://www.congresburo.com
De Mandel 2a 6227 CS Maastricht +31432057962

Persoonsgegevens die wij verwerken

Euregionaal Congresburo verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Wij verwerken geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens.

Onze website en diensten hebben niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@congresburo.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Euregionaal Congresburo verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Correct uitvoeren van onze dienstverlening:
We gebruiken de gegevens die je op het inschrijfformmulier van een bijeenkomst / evenement / e-learning invult om de voorbereiding, uitvoering en afhandeling van de bijeenkomst zo goed mogelijk en afgestemd op je persoonlijke behoeften te realiseren. Wanneer je besluit persoonsgegevens op een evaluatieforumier van een bijeenkomst te vermelden, dan kunnen deze gegevens gebruikt worden om contact met je op te nemen naar aanleiding van je beoordeling of de opmerkingen die je gemaakt hebt. Dit zal altijd binnen uiterlijk 4 weken na de betreffende bijeenkomst gebeuren. Daarna worden de persoonsgegevens verwijderd van de data en worden de originele formulieren vernietigd.

Toezending digitale nieuwsbrief:
Wanneer je je via ons aanmeldformulier op basis van dubbele (confirmed) opt-in aanmeldt voor het ontvangen van onze nieuwsbrief, gebruiken we je e-mail adres voor het toezenden daarvan, evenals je naam (optioneel) en de branche waarin je werkzaam bent. Deze gegevens bewaren we tot het moment dat je je abonnement op onze nieuwsbrief opzegt via de unsubscribe-link die onderaan elke nieuwsbrief vertoond wordt of door een mail te sturen naar: info@congresburo.com 

Beoordeling sollicitatie:
Gegevens die we van je verzamelen in het kader van een sollicitatie zullen na beoordeling, doch uiterlijk binnen 4 maanden nadat ze aan ons zijn verstrekt, vernietigd worden.

Geautomatiseerde besluitvorming:
Euregionaal Congresburo neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Euregionaal Congresburo) tussen zit. 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

De persoonsgegevens die je invult in het aanmeldformulier voor één van onze bijeenkomsten, worden omwille van het voldoen aan de fiscale bewaarplicht gedurende 7 jaren bewaard. De gegevens (e-mail adres, naam en de sector waarin je werkzaam bent) die je aan ons verstrekt in het kader van toezending van onze gratis nieuwsbrief, bewaren we tot wederopzegging van de nieuwsbrief. Persoonsgegevens die aan ons verstrekt worden in het kader van sollicitaties zullen na uiterlijk vier maanden verwijderd worden.

Delen van persoonsgegevens met derden

Euregionaal Congresburo deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Euregionaal Congresburo blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Met andere derden worden geen persoonsgegevens gedeeld.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Euregionaal Congresburo gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Euregionaal Congresburo gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/ 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Euregionaal Congresburo en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@congresburo.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Euregionaal Congresburo wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Euregionaal Congresburo neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@congresburo.com

Euregionaal Congresburo bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Persoonsgegevens / personalia:
Bewaartermijn: 7 jaar 
Reden: Fiscale bewaarplicht

Adres:
Bewaartermijn: 7 jaar
Reden: fiscale bewaarplicht

E-mail adres verstrekt in het kader van een inschrijving voor een bijeenkomst / evenement: 7 jaar
Redenen: Fiscale bewaarplicht, informeren over de bijeenkomst waarvoor je je hebt aangemeld

Cookie-overzicht

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht :