Incompany | Complexe scheidingen - Driedaagse training

Incompany | Complexe scheidingen - Driedaagse training

Complexe scheidingszaken leiden bij de professionals nogal eens tot handelingsverlegenheid en frustratie. 

Hoe blijf je als professional uit de strijd? Hoe kun je het belang van het kind centraal houden als de beide ouders alleen maar vechten? Wat staat er nu eigenlijk precies in de wet en hoe kun je daar in de gesprekken met de ouders gebruik van maken? Deze en andere vragen komen aan bod in deze praktijkgerichte training.

Deze driedaagse scholing wordt gegeven door een docent die jarenlang ervaren heeft, hoe moeilijk het is om met complexe scheidingsproblematiek om te gaan. Zij (her)kent de handelingsverlegenheid en deelt haar kennis en schat aan ervaring met de cursisten, die veelal zoeken naar verdieping en houvast. Het programma biedt voldoende ruimte om eigen vragen / casuïstiek te behandelen en middels oefensituaties worden specifieke vaardigheden getraind met het oog op maximale praktische toepasbaarheid.

Voor wat betreft de verplichte literatuur (zelf aan te schaffen):

Beide boeken zijn via alle grote (online) boekhandels te bestellen en in de regel uit voorraad leverbaar. 

Deze cursus over complexe scheidingen bestaat uit drie bijeenkomsten en ca. 10 uur e-learning.

Vraag een vrijblijvende offerte aan

Van al ons aanbod op de hoogte blijven? Schrijf je dan in voor onze gratis nieuwsbrief!


Cursusleider

Liesbeth Groenhuijsen
Drs. Liesbeth Groenhuijsen

Liesbeth Groenhuijsen studeerde pedagogische wetenschappen in Utrecht en studeerde als klinisch pedagoog af in 1975. Zij werkte in het speciaal onderwijs en medische kindertehuizen, daarna was zij bijna 25 jaar werkzaam bij de Raad voor de Kinderbescherming en vervolgens in de opvang voor mishandelde vrouwen en hun kinderen. Zij behaalde haar registratie als Gz-psycholoog en ontwikkelde zich tot specialist op het gebied van kind en echtscheiding en van adoptie. Over beide onderwerpen publiceerde zij artikelen en schreef zij boeken. Zij is nu werkzaam in haar eigen praktijk, Pedagogische Adviespraktijk Thuis en is daarnaast docent en een veelgevraagd spreker op congressen en symposia.


Doelgroepen

Deze cursus is gericht op HBO- en academisch opgeleide professionals die in de uitoefening van hun beroep te maken krijgen met complexe scheidingen. Denk daarbij aan:

 • Jeugdzorgwerkers, zoals raadsonderzoekers, gezinsvoogden en medewerkers begeleide omgang;
 • (School)maatschappelijk werkers;
 • Medewerkers van steunpunten huiselijk geweld, veiligheidshuizen;
 • Leerkrachten / Intern begeleiders / zorgcoördinatoren;
 • MEE-consulenten;
 • Gezinsbegeleiders;
 • Psychologen / orthopedagogen;
 • etc.


Leerdoelen

 • Op welke manier een echtscheiding ingrijpt in de levens van ouders en kinderen, welke verliezen zij lijden en wanneer er als gevolg van een scheiding psychotrauma kan ontstaan;
 • Wat er in juridische en praktische zin verstaan wordt onder "het belang van het kind";
 • Wat de juridische gevolgen voor ouders, kind(eren) en onderwijs / hulpverlening zijn in geval van een (echt)scheiding;
 • Waarom conflict bij een scheiding onvermijdelijk is;
 • Hoe de opvoeding van kinderen na een scheiding van hun ouders zo goed mogelijk voortgezet kan worden;
 • Het stellen van de juiste vragen aan de ouders over de echtscheiding, evenals over het kind en diens ontwikkeling;
 • Het terugleiden van de ouders naar de centrale belangen van hun kind;
 • Welke gevolgen een scheiding heeft voor de ontwikkeling van het kind op o.a. het gebied van gehechtheid en loyaliteit;
 • Op welke wijzen de zorg voor kinderen verdeeld kan worden en wat daarin mogelijke zorgen en valkuilen zijn;
 • Relevante mediation-technieken en hoe deze in de gesprekken met ouders in te zetten;
 • Welke rol kinderen zelf spelen in de hulp na een scheiding;
 • Het voeren van gesprekken met scheidingskinderen aan de hand van een daartoe ontwikkelde checklist;
 • Analyseren van verschillen tussen partners en deze op een productieve manier inzetten in gesprekken met hen;
 • Aanvullende kennis met betrekking tot één van de volgende specifieke situaties naar keuze:
  • Parental Alienation Syndrome
  • Stiefgezin
  • Beschuldigingen van misbruik / mishandeling
  • Het nut van een etiket
  • Een ander, zelfgekozen deelaspect van scheidingsproblematiek


Modules

Module 1: Emotionele en juridische impact van scheiding

Scheiding - inleiding:

Een ingrijpende gebeurtenis, verlies en verdriet

Theorie: PowerPoint presentatie

Scheiden en het belang van het kind

HET belang van het kind? Dilemma’s

Theorie: powerpoint-presentatie door docent, o.a. juridische term belang van kind, discussie in wetenschappelijke literatuur over belang van kind, hiërarchie van belangen.

Reflectie: Discussie en bespreken van Praktische implicaties

Scheiden en de wet

De wet van 2009, ‘Wet bevordering zorgvuldige scheiding en voortgezet ouderschap’ is het kader voor scheidingszaken. Maar ook het Internationale verdrag inzake de rechten van het kind (IVRK) is van belang, evenals een aantal andere wetsartikelen.

Wat kunnen we en wat moeten we? Over grenzen en mogelijkheden.

 1. Wat is gezag en wat houdt het in
 2. Gezag na scheiding: de wet van 1998
 3. De wet van 2009
 4. Internationale kinderontvoering na scheiding
 5. Verhuizen na scheiding
 6. De positie van de professional in complexe zaken
 7. Het ouderschapsplan

Scheiden: het begon ooit met liefde of waarom scheiden zo erg is

Theorie: powerpoint presentatie

Praktijk: Oefenen gesprek met ouders a.d.h.v. casus

Module 2: Ontwikkeling van kinderen bij scheiding en mediationtechnieken

Verkenning vanuit eigen organisatie

Welke kaders bestaan er in de eigen organisatie rondom scheidingszaken

Zijn deze voldoende duidelijk en ondersteunend in complex scheidingszaken

Welke verbeteringen zijn mogelijk

Welke specifieke kennis of oefening binnen de training kunnen daarin faciliterend zijn?

Werkvorm: groepsgesprek

Scheiden en de ontwikkeling van het kind

Theorie: PowerPointpresentatie door docent. Inhoud: De gevolgen algemeen, de gevolgen/risico’s per ontwikkelingsfase

Praktijk: Toepassen kennis ontwikkelingsfasen a.d.h.v. eigen casuïstiek; oefening: rollenspel gesprek met ouders met gebruik van ontwikkelingspsychologische kennis

Conflict tussen de ouders

Theorie: Presentatie van onderzoek waaruit we weten dat conflict tussen de ouders dé risicofactor is voor de ontwikkeling van kinderen. En, waarom vechten zoveel ouders zo heftig en zo lang als het over hun kinderen gaat? 

Praktijk: Rollenspel, een oefening om in gesprek met de ouders de kennis over conflict ten goede in te zetten.

Mediation: wat is mediation, wat zijn indicaties/contra-indicaties; kennismaking met specifieke technieken

Presentatie door docent

Praten met kinderen

Theorie: presentatie door docent

Praktijk: oefenen in rollenspel a.d.h.v. casus

Reflectie: discussie over ethische kant: wel of niet praten met kinderen

Module 3: Verschillen tussen ouders, praten met kinderen en capita selecta

Loyaliteit onder de loep

Theorie: presentatie docent

Reflectie op het begrip loyaliteit: groepsgesprek

Praktijk: oefenen met voorbeeldcasus

Scheiden: zorgverdeling, vormen en valkuilen

Theorie: PowerPointpresentatie door docent

HET EXEN-DILEMMA

Presentatie eigen Artikel door trainer 

Reflectie: Discussie

Capita Selecta:

De cursisten presenteren elk individueel of met een groepje een thema. Zij gebruiken de stof uit de cursus om een casus, een boek, een artikel, een methode, een werkwijze binnen een organisatie, te presenteren aan de medecursisten. Zij doen dit door middel van een powerpointpresentie of op enige andere wijze.

De duur van een presentatie is ongeveer 15 minuten. De presentaties worden gebundeld na afloop en toegezonden aan de mede-cursisten.


Studiebelasting

 Een gemiddelde deelnemer besteedt ongeveer 60 uur aan het doorlopen van deze cursus.


Toetsing / examinering

 Deze cursus over complexe scheidingen wordt afgesloten met een kennistoets. Tussentijds te maken opdrachten zijn voorwaardelijk voor beoordeling.


Certificering / accreditatie

Het succesvol afsluiten van deze cursus leidt tot het behalen van het certificaat "complexe scheidingen". Voor deze cursus is accreditatie aangevraagd bij de volgend beroepsregisters:

Registerplein
69 punten voor:

 • Cliëntondersteuners
 • Gezinshuisouders
 • GGz-agogen
 • Maatschappelijk werk
 • Psychodiagnostisch werkenden
 • Sociaal agogen
 • Sociaal werkers

SKJ
28 punten

Mediators federatie Nederland (MfN)
15 punten in categorie 2


Prijs

De prijs van de scholing is mede afhankelijk van het aantal deelnemers en de specifieke wensen van de opdrachtgever. Vraag een vrijblijvende offerte aan.