Online cursus Traumasensitief hulpverlenen en begeleiden - Zesdaagse online cursus

Online cursus Traumasensitief hulpverlenen en begeleiden - Zesdaagse online cursus


Starttijd15:00 - 17:00 uur

Prijs cursus€ 799,- ex. 21% BTW

Max. aantal deelnemers100

16 september 2024 (Uiterste inschrijfdatum: 16 september 2024)
Online (ZOOM)

Informatie vooraf

Na de vierde lesavond ontvangen alle cursisten de inloggegevens om vanaf dat moment alle presentaties gedurende enkele weken te bekijken in de online leeromgeving Upskill.

Deze branche-erkende cursus is gericht op professionals die werken met kinderen en jeugdigen die traumatische ervaringen hebben meegemaakt.

De online cursus biedt inzicht in de impact van trauma op het individu en de relatie met hechting, evenals het complexe proces van traumatische rouw. Door het combineren van theoretische kennis met praktische hulpmiddelen, helpt deze cursus bij het ontwikkelen van effectieve vaardigheden om op een sensitieve en adequate manier te werken met getraumatiseerde kinderen en jeugdigen.

Van al ons aanbod op de hoogte blijven? Schrijf je dan in voor onze gratis nieuwsbrief!


Voor wie?

Deze online cursus is bedoeld voor professionals die met cliënten, leerlingen en gezinssystemen werken en vanuit dat perspectief te maken hebben met trauma. Te denken valt aan jeugdzorgwerkers, (ortho)pedagogen, (GZ-)psychologen, (jeugd-)verpleegkundigen, vaktherapeuten, pedagogisch medewerkers, gezinsbegeleiders, onderwijsadviseurs, ouder- en gezinscoaches, docenten, intern- en ambulant begeleiders, (school-) maatschappelijk werkers, jeugdartsen en paramedici.

Werk- en denkniveau: HBO / Universitair.


Wat leer je?

 • De impact van trauma op het functioneren en de toekomst
 • Traumasensitief werken en de relatie met hechting 
 • Traumasensitief werken via verbindend gezag in de praktijk
 • Omgaan met traumatische rouw bij vluchtelingen
 • Toepassing van trauma informed care bij jeugdigen met een LVB
 • Traumasensitief praktijkonderwijs – een andere kijk op probleemgedrag 


Programma

16 september 2024 van 15.00 tot 17.00 uur: Dr. Liesbeth Mevissen – De impact van trauma op het functioneren en de toekomst

Liesbeth Mevissen is orthopedagoog en klinisch psycholoog en is zelfstandig gevestigd als psychotraumatherapeut, consulent, docent en EMDR supervisor. Daarnaast is zij is als copromotor verbonden aan verschillende onderzoeksprojecten op het gebied van diagnostiek en behandeling van psychotrauma bij mensen met een neurobiologische ontwikkelingsstoornis. Liesbeth heeft jarenlange ervaringen in zowel de gehandicaptenzorg als de GGZ en is gespecialiseerd in diagnostiek en behandeling van psychotrauma bij mensen met een (licht) verstandelijke beperking en bij mensen met een autisme spectrum stoornis. Met haar proefschrift "assessment and treatment of PTSD in individuals with ID" won zij de Jan van Dijk Award.

De impact van trauma op het functioneren en de toekomst van een individu is diepgaand en veelzijdig. Trauma kan leiden tot langdurige psychologische effecten, zoals posttraumatische stressstoornis (PTSS), angststoornissen en depressie, die de dagelijkse functionaliteit en levenskwaliteit beïnvloeden. Op de lange termijn kan trauma de manier waarop een persoon relaties aangaat en onderhoudt beïnvloeden, vaak leidend tot vermijdingsgedrag, problemen met intimiteit en vertrouwen. Bovendien kan onverwerkt trauma een belemmering vormen voor persoonlijke groei en ontwikkeling, waardoor het moeilijk wordt voor het individu om toekomstige uitdagingen en kansen effectief aan te gaan.

23 september 2024 van 15.00 tot 17.00 uur: Prof. Dr. Marrie Bekker – Traumasensitief werken en de relatie met hechting 

Marrie H.J. Bekker is Hoofdopleider van de GZ-opleidingen bij RINO Amsterdam, als hoogleraar Klinische Psychologie verbonden aan de afdelingen klinische psychologie van de VU en van Tilburg University, en GZ-psycholoog bij De Hoofdlijn, afdeling Persoonlijkheidsstoornissen. Autonomie, hechting en sekse-/ genderverschillen vormen een rode draad door haar onderzoeksprojecten en publicaties over psychopathologie en geestelijke gezondheidszorg. Zij is een van de editors van het onlangs verschenen Handboek psychopathologie bij vrouwen en mannen (Amsterdam: Boom). Zij was jarenlang voorzitter resp. president van de Dutch Foundation resp. European Association of Women and Health Research (DF/EAWHR), en lid van de Alliantie Gender & Gezondheid. Ook leidt zij tal van extern gesubsidieerde onderzoeken en implementatieprojecten rond gender en diversiteit, zoals met betrekking tot GGZ-relevant master- en postacademisch onderwijs, en de GGZ-kwaliteitsstandaarden.

Traumasensitief werken verwijst naar een benadering waarbij professionals in de gezondheidszorg, het onderwijs en andere velden bewust rekening houden met de aanwezigheid en impact van trauma in het leven van individuen. Deze aanpak erkent dat traumatische ervaringen diepgaande effecten kunnen hebben op iemands gedrag, emoties en relaties, en streeft ernaar een veilige en ondersteunende omgeving te creëren waarin deze individuen kunnen herstellen en groeien. In relatie tot hechting richt traumasensitief werken zich op het begrijpen van hoe trauma de hechtingsstijlen van mensen kan beïnvloeden, zoals het vermogen om veilige en gezonde relaties te vormen en te onderhouden. Door rekening te houden met de mogelijke invloed van trauma op hechting, kunnen professionals effectievere ondersteuning en interventies bieden die gericht zijn op het herstellen van vertrouwen en het bevorderen van positieve, veilige hechtingservaringen. Uiteindelijk helpt traumasensitief werken individuen om de impact van hun trauma's te begrijpen en te verwerken, terwijl het hen ook ondersteunt in het ontwikkelen van gezondere en meer veerkrachtige hechtingspatronen.

30 september 2024 van 15.00 tot 17.00 uur: Arno Derikx – Traumasensitief werken via verbindend gezag in de praktijk

Arno Derikx is contextueel en systemisch opgeleid en is gespecialiseerd in de begeleiding van professionals binnen diverse hulpverleningsvormen waaronder ambulante- en residentiële pleegzorg. Hij was lange tijd werkzaam bij Hoeve de Kaolder als coach voor medewerkers van de Mutsaersstichting.

Traumasensitief werken via verbindend gezag in de praktijk houdt in dat professionals, zoals hulpverleners, leerkrachten en zorgverleners, een benadering hanteren die zowel de effecten van trauma erkent als de noodzaak van het opbouwen van gezag via verbinding en vertrouwen. Deze benadering legt de nadruk op het vormen van veilige, respectvolle en empathische relaties met personen die traumatische ervaringen hebben gehad. In de praktijk betekent dit het creëren van een omgeving waarin deze individuen zich gehoord, begrepen en gewaardeerd voelen, wat cruciaal is voor hun herstelproces. Het gebruik van verbindend gezag omvat ook het stellen van duidelijke, consistente grenzen op een niet-bedreigende manier, wat helpt om een gevoel van veiligheid en structuur te bieden. Door deze aanpak kunnen professionals effectief inspelen op de behoeften van getraumatiseerde personen, terwijl ze hen ondersteunen in het ontwikkelen van veerkracht en het bevorderen van hun algehele welzijn.

7 oktober van 15.00 tot 17.00 uur: Dr. Indra Boedjarath – Omgaan met traumatische rouw bij vluchtelingen

Indra Boedjarath heeft zich als GZ-psycholoog/psychotherapeut toegelegd op de interculturele hulpverlening. Ze is geregistreerd psychotraumaspecialist en was directeur van Mikado, het landelijk kenniscentrum interculturele zorg. Indra verzorgt regelmatig lezingen, trainingen, colleges en publicaties over interculturele hulpverlening. Zij is gepromoveerd op het onderwerp suïcide en cultuur.

Omgaan met traumatische rouw bij vluchtelingen verwijst naar het proces van het bieden van ondersteuning en begeleiding aan vluchtelingen die rouwen om verlieservaringen die verergerd zijn door trauma's gerelateerd aan oorlog, geweld, en gedwongen migratie. Deze vorm van rouw is complex, omdat het vaak gepaard gaat met intense emoties zoals angst, woede, en wanhoop, die verder versterkt kunnen worden door de onzekerheid en uitdagingen van het leven als vluchteling. Hulpverleners richten zich op het bieden van een veilige en empathische omgeving waarin vluchtelingen hun gevoelens kunnen uiten en verwerken, terwijl ze ook culturele en religieuze aspecten van rouw respecteren. Dit proces omvat vaak psychosociale ondersteuning, counseling, en soms trauma-gerichte therapieën om te helpen bij het verwerken van het verlies en de onderliggende traumatische ervaringen. Daarnaast is het essentieel om vluchtelingen te ondersteunen bij het opbouwen van een nieuw leven en het vinden van zin en hoop na hun verlies, wat een sleutelrol speelt in hun lange termijn herstel en integratie.

14 oktober 2024 van 15.00 tot 17.00 uur: Drs. Jessica Vervoort – Toepassing van trauma informed care bij jeugdigen met een LVB

Jessica Vervoort - Schel is orthopedagoog- generalist en supervisor NVO. Zij is werkzaam bij Koraal en doet wetenschappelijk onderzoek aan de Universiteit van Amsterdam op het vlak van Adverse Childhood Experiences (ACE’s) en jeugdigen met cognitieve en adaptieve beperkingen.

Toepassing van trauma-informed care bij jeugdigen met een licht verstandelijke beperking (LVB) houdt in dat hulpverleners, opvoeders en zorgprofessionals rekening houden met zowel de cognitieve beperkingen als de mogelijke traumatische ervaringen van deze jongeren. Deze benadering erkent dat jeugdigen met een LVB mogelijk meer moeite hebben met het verwerken en uiten van hun traumatische ervaringen vanwege hun ontwikkelingsniveau. Professionals die trauma-informed care toepassen, gebruiken strategieën en communicatiemethoden die aangepast zijn aan het begripsniveau en de emotionele behoeften van deze jeugdigen, zodat ze effectief hun trauma's kunnen adresseren. Het omvat ook het creëren van een veilige en voorspelbare omgeving, waarin deze jongeren zich ondersteund en begrepen voelen, wat essentieel is voor hun herstel en ontwikkeling. Bovendien betrekt deze aanpak vaak een multidisciplinair team, waaronder psychologen, therapeuten, en speciaal onderwijsprofessionals, om een holistische en geïntegreerde zorg te bieden die zowel de emotionele als cognitieve behoeften van jeugdigen met een LVB aanpakt.

11 november 2024 van 15.00 tot 17.00 uur: Anton Horeweg M SEN – Traumasensitief praktijkonderwijs – een andere kijk op probleemgedrag 

Anton Horeweg is gedragsspecialist (M SEN) en was bijna veertig jaar leraar in het basisonderwijs. Hij is auteur van diverse onderwijsboeken, waaronder Handboek Gedrag op school en De traumasensitieve school. Anton is ook auteur van de website www.gedragsproblemenindeklas.nl
Hij heeft zitting in Expertteams Project Leer-Kracht: (NCOJ) en Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie (KC-KJP), lid van de Academische Werkplaats voor ADHD en druk gedrag, was trainer en methodiekontwikkelaar voor het NCOJ en is veelgevraagd spreker op scholen en congressen.

Traumasensitief praktijkonderwijs – een andere kijk op probleemgedrag, houdt in dat onderwijsprofessionals een dieper begrip ontwikkelen van hoe trauma's het gedrag en leren van leerlingen kunnen beïnvloeden. In deze benadering wordt probleemgedrag van leerlingen niet enkel gezien als een disciplinaire kwestie, maar als een mogelijke uiting van onderliggende traumatische ervaringen. Leraren en schoolpersoneel worden getraind om tekenen van trauma bij leerlingen te herkennen en hierop op een ondersteunende en empathische manier te reageren. Dit omvat het toepassen van strategieën zoals het creëren van een veilige, voorspelbare en inclusieve leeromgeving, waarin leerlingen zich gewaardeerd en gerespecteerd voelen. Door een traumasensitieve aanpak te integreren in het praktijkonderwijs, wordt er gestreefd naar het verminderen van probleemgedrag en het bevorderen van het welzijn en de academische prestaties van leerlingen.


Studiebelasting

De studiebelasting bedraagt 13 uren inclusief thuisopdracht.


Toetsing / examinering / certificering

 • De online avondcursus vindt plaats via zoom - webinar (livestreaming), waarbij een online thuisopdracht (take-home-toets) deel uitmaakt van het programma
 • Succesvolle voltooiing van de totale cursus leidt tot het certificaat "Begeleidingskennis traumasensitief hulpverlenen"
 • Bijschrijving van de aan deze cursus toegekende registerpunten in je kwaliteitsregister


Accreditatie

Staat de aanvraag bij jouw register nog op "in behandeling"? Meld je dan toch risicoloos aan. Als je je aanmeldt onder vermelding van een geldig registernummer van een register waarbij de aanvraag in behandeling is, dan neem je gratis deel wanneer dat register (tegen iedere verwachting in) geen punten zou toekennen. 

SKJ
13 punten in de categorie formeel leren - webinar voor hbo- opgeleide jeugd- en gezinsprofessionals

Registerplein
12 punten voor:

 • Cliëntondersteuners
 • GGZ-Agogen
 • Gezinshuisouders
 • Kinderwerkers / Jongerenwerkers
 • Maatschappelijk werk
 • Mantelzorgmakelaars
 • Psychodiagnostisch werkers
 • Sociaal Agogen
 • Sociaal Werkers

NIP K&J /NVO-OG
In behandeling

Kwaliteitsregister V&V
Scholing algemeen: 12 punten

Register vaktherapie
14 punten

FGzPt
8 punten


Prijs

Het cursusgeld bedraagt €799,- ex. BTW.

Hierin is begrepen:

 • Deelname aan 6 interactieve, online bijeenkomsten van 2 uur per bijeenkomst via ZOOM-meeting, gegeven door een cursusteam van zeer deskundige docenten
 • Aanvullende informatie, links en de hand-outs van de presentaties van de docenten
 • Deelname aan de afsluitende opdracht die je van thuis uit maakt
 • Certificaat "Begeleidingskennis traumasensitief werken"
 • Bijschrijving van registerpunten na succesvolle afronding

Als je ervoor kiest om direct online te betalen, dan krijg je € 25,00 korting op je aanmelding.


Aanmelding

Aanmelden kan via het online inschrijfformulier. Wacht niet te lang, want vol is vol!